Handboek ALSIN

 

1.Functies bestuur

In dit hoofdstuk lichten wij toe welke functies er binnen het bestuur zijn, uit hoeveel mensen het bestuur minimaal moet bestaan en hoe nieuwe bestuursleden worden gekozen.

Eisen bestuur

We hebben door de jaren heen vastgesteld dat een bestuur van 3 leden te weinig is voor het uitvoeren van alle taken binnen de supportersvereniging. Daarom hebben wij in 2017 besloten om het bestuur uit te breiden naar 5 leden. De ervaring leert inmiddels dat die uitbreiding voldoende is om het dagelijkse bestuur van ALSIN te kunnen verzorgen. Wij stellen vast dat het bestuur de komende jaren uit minimaal 5 en maximaal 6 leden mag bestaan. Mochten er geen geschikte kandidaten zijn voor een bestuursfunctie of onvoldoende animo dan mag het bestuur met minder leden functioneren. Het bestuur moet dan wel aantoonbaar actief blijven op het werven van nieuwe bestuursleden. Dit kan door gerichte benaderingen, openstellen van een functie voor sollicitaties, en publiceren van vacatures op de website en andere communicatiekanalen van ALSIN.

Functies bestuur

Binnen het bestuur heeft iedereen zijn rol en zijn de volgende functies beschikbaar:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Algemeen bestuurslid/tickets
- Algemeen Bestuurslid

Hierbij merken wij op dat de secretaris de 2e voorzitter is en dat de algemeen bestuursleden tijdelijk de functies van penningmeester of secretaris kunnen waarnemen.

Verkiezing van nieuwe bestuursleden

De ervaring leert dat er onvoldoende animo is voor het houden van een ledenvergadering zoals in de statuten is vastgesteld om nieuwe bestuursleden te kunnen benoemen. Daarom hebben wij het volgende systeem ontworpen om toch een open en transparante benoeming te doen. Hierbij dienen de volgende sappen in acht genomen te worden. Hier mag niet van afgeweken worden, tenzij het bestuur in één keer volledig aftreedt.

 1. Bestuurslid maakt intern bekend dat hij/zij haar functie neerlegt vanaf een bepaalde datum. Hieronder valt ook het overlijden van bestuursleden.
 2. Het bestuur beraadt zich intern op mogelijke kandidaten om de functie op te vullen, hierbij staat altijd het belang van ALSIN centraal
 3. ALSIN communiceert met haar leden dat er een bestuurslid gaat vertrekken en communiceert ook de reden, tenzij dit uit privé standpunten niet gewenst is.
 4. Het bestuur bepaalt een interne shortlist met kandidaten en polst deze mensen of ze eventueel belang hebben.
 5. Kandidaten die interesse hebben kunnen een motivatie sturen waarom ze in aanmerking willen komen voor een functie binnen het bestuur.
 6. Het bestuur kiest de meest geschikte kandidaat.
 7. Doormiddel van een mailing en communicatie op alle mogelijke kanalen wordt het voornemen tot het benoemen van de kandidaat gecommuniceerd met de leden. De leden krijgen hierbij de termijn van 1 maand (Uiterlijke datum dient benoemt te worden) om bezwaar aan te tekenen tegen de kandidaat of een tegenkandidaat aan te dragen.
 8. Wat te doen bij bezwaar: Lid dient gemotiveerd bezwaar te maken. Er wordt gemeld dat er bezwaar is gemaakt en het bestuur dient het bewaar te beoordelen. Hierbij is het belang van ALSIN leidend. Indien het bezwaar wordt afgewezen moet dit gemotiveerd gebeuren en dient dit ook gecommuniceerd te worden. Indien het bezwaar gegrond is dan wordt de kandidaat niet benoemd tot bestuurslid en begint het gehele proces opnieuw. Ook hierover dient gecommuniceerd te worden met de leden.
 9. Wat te doen bij een tegenkandidaat: Het bestuur beoordeelt de tegenkandidaat en bij geschiktheid zal men een verkiezing houden en de leden laten stemmen via de mail. Ieder lid mag maximaal 1 stem uitbrengen. De uitslag is leidend voor de benoeming van het bestuur. Ook tegen de aangedragen kandidaat kan bezwaar worden gemaakt door leden. Zie hiervoor ook stap 8.  Indien het bestuur de kandidaat niet geschikt acht moet men hierover communiceren aan de leden en de beslissing toelichten.
 10. Bij geen bezwaar of een tegenkandidaat zal, de kandidaat per eerdergenoemde datum toetreden tot het bestuur en ingeschreven worden bij het KvK als bestuurslid.
 11. Indien het bestuur stappen toevoegt dient dit gecommuniceerd en gemotiveerd te worden na de leden.

Voordelen bestuur

Het bestuur verricht haar werkzaamheden zonder hier een vergoeding voor te ontvangen in gelden. Een bestuurslid binnen ALSIN kent wel een aantal voordelen ten opzichte van gewone leden i.v.m. de werkzaamheden die verricht worden voor de vereniging. De volgende voordelen zijn toegekend aan het bestuur:

 • Per seizoen voorrang op 2 tickets naar keuze (hierbij wordt het belang van de leden ook meegenomen)
 • Gratis toegang tot de ALSINdag iedere twee jaar. Een eigen bijdrage mag altijd gegeven worden. Hier wordt ook om gevraagd.

 

2.Verantwoordelijkheden bestuur

In dit hoofdstuk worden de verantwoordelijkheden van het bestuur in het algemeen en per functie omschreven. Voor de twee algemene bestuursleden is er één functieomschrijving.

Algemene verantwoordelijkheden bestuur

Het bestuur van ALSIN is belast met de dagelijkse leiding van de verenging. Hierbij is men verantwoordelijk voor het naleven van de statuten, het waarborgen van de continuïteit van de stichting, het beheren van de relaties met Liverpool FC, leden en overige betrokken, het aansturen van de verschillende commissies en het voldoen aan alle wettelijke eisen en de eisen die aanvullend gesteld worden door Liverpool FC. Binnen deze kaders heeft ieder lid binnen het bestuur zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Het is toegestaan om binnen het bestuur afspraken te maken over een andere verdeling van de taken dan hieronder beschreven. Het bestuur dient elkaar wel te controleren of de taken ook daadwerkelijk op de juiste wijze worden nageleefd. Daarnaast dienen de bestuursleden in de basis aanwezig te zijn bij de nieuwjaarsreceptie en de ALSINdag.

Note: besluitvorming vindt altijd plaats met een meerderheid. Bestuursleden mogen nooit alleen een beslissing maken.

Voorzitter

De voorzitter heeft een unieke taak binnen de verenging en wordt gezien als verbinder tussen het bestuur, Liverpool FC en de leden.  Hierbij zijn de volgende taken geformuleerd voor de voorzitter binnen ALSIN:
- Leiding over het dagelijks bestuur
- Verbinder tussen leden en bestuur
- Verantwoordelijk voor de band met Liverpool FC
- Schrijft het voorwoord van de nieuwsbrief
- De voorzitter heeft geen vetorecht binnen het bestuur
- Treedt bij belangrijke gebeurtenissen namens ALSIN op of wijst een vervanger hiervoor aan binnen het bestuur.
- Doet al zijn of haar handelingen in het belang van ALSIN.
(Zolang het bestuur uit 4 personen bestaat heeft de voorzitter bij een gelijke stemmings uitslag wel vetorecht.)

Secretaris

De secretaris heeft de volgende verantwoordelijkheden c.q. verplichtingen:
- Verantwoordelijk voor de communicatie naar leden, Liverpool FC, sponsoren en derden
- Verantwoordelijk voor de ticket aanvraag en de verdeling van de tickets
- Samen met de penningmeester verantwoordelijk voor de ledenadministratie
- Communiceert met Liverpool FC via de portal

- Beheert eventuele verkoop van Liverpool FC shirts, sjaals en andere spullen
- Stelt jaarlijks het bestuur verslag voor de leden op.
- Beheert info@liverpoolfc.nl
 

Penningmeester

De penningmeester heeft de volgende verantwoordelijkheden c.q. verplichtingen:
- Verantwoordelijk voor de financiële administratie
- Samen met de secretaris verantwoordelijk voor de ledenadministratie
- Zorgt voor tijdig innen van de contributie, tickets, sponsorgelden en andere bijdrages of vergoedingen
- Stelt jaarlijks een jaarverslag op met betrekking tot de inkomsten en uitgaven van ALSIN ten behoeve van het bestuur verslag.
- Stelt de begroting voor de ALSIN-dag op
- Regelt alle zaken met betrekking tot de contributie van ALSIN.
- Vervangt de voorzitter bij afwezigheid

Algemeen bestuurslid
De algemene bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de andere bestuursleden en springen bij waar nodig.

 

3.Commissies: Taken en verantwoordelijkheden

In dit hoofdstuk worden kort de commissies toegelicht en omschreven waar deze commissies verantwoordelijk voor zijn.

Meetings

Deze commissie is belast met de taak om viermaal per jaar en indien nodig vaker meetings voor de leden te organiseren door het gehele land. Hierbij probeert de commissie de meetings te combineren met het kijken van een wedstrijd van Liverpool FC. Het streven is om de meetings om verschillende locaties door het gehele land te houden. Voor iedere meeting wordt een budget vanuit het bestuur toegekend wat eventueel besteed kan worden aan de meeting.

Website

Deze commissie is verantwoordelijk voor alle content op de website. De commissie beheert de website en mag vanwege de AVG alleen bestaan uit bestuursleden. Een uitzondering hierop zijn leveranciers van overige informatie. Deze leveranciers kunnen niet op de website maar hun artikelen worden 1 op 1 overgenomen. Op dit moment is dit voetbal.com.

PR

Deze commissie is verantwoordelijk voor de naamsbekendheid van de organisatie en is belast met het binnen halen van sponsoren conform de vastgestelde pakketten. Mocht er van een pakket afgeweken worden dan dient men hier toestemming van het bestuur voor te hebben. Het plaatsen van banners kan alleen door bestuursleden gebeuren.

Wedstrijdverslagen

Deze commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de wedstrijdverslagen na iedere wedstrijd. Content mag niet in strijd zijn met de richtlijnen van Liverpool FC en de algemeen normen en waarden binnen onze vereniging. De artikelen mogen alleen door een bestuurslid geplaats worden op onze website. Hierbij dient gebruikt gemaakt te worden van rechten vrije foto’s.

ALSINdag:

Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de ALSINdag iedere twee jaar. Hierbij dient alles geregeld te worden. Het bestuur stelt hiervoor een aparte begroting samen en is ook nauw betrokken bij de organisatie. Vaste onderdelen van de ALSINdag zijn het voetbaltoernooi, Clinics van Liverpool FC trainers, ontmoeting met een Liverpool FC legend (optie indien er voldoende liquide middelen voorhanden zijn) en de feestavond met BBQ. Hier mag alleen van afgeweken worden met toestemming van het bestuur.

 

4.Communicatie naar leden

In dit hoofdstuk vind je alle informatie over hoe ALSIN dient te communiceren met haar leden.

Nieuwsbrief

Iedere kwartaal wordt door het bestuur een nieuwbrief opgesteld. De headlines worden naar de leden gestuurd met een link naar de volledig brief op de website. In de nieuwsbrief worden bestuursbesluiten en mededelingen opgenomen, zijn columns van leden mogelijk, is het mogelijk om wedstijdverslagen c.q. wedstrijdbezoeken in te sturen door leden, wordt er een lid voorgesteld, worden de sponsoren benoemd en wordt er een stukje historie over Liverpool FC of de stad beschreven.

Bestuursbesluiten en mededelingen
Bestuursbesluiten worden gecommuniceerd via de volgende kanalen:
- Mail
- Website
- Facebook

Tickets

De start van de verkoop van de tickets wordt altijd via de mail, website en facebook gecommuniceerd met onze leden. Onderdeel van de communicatie zijn de voorwaarden voor de tickets, het tijdspad (start verkoop, toekenning etc.) en hoe de tickets aangevraagd dienen te worden (moet ten alle tijden via de website).

Overige communicatie

Overige communicatie vindt plaats via de kanalen die het bestuur op dat moment het meest geschikt acht.

 

5.Ticketverdeling

In dit hoofdstuk worden de regels met betrekking tot de ticketverdeling binnen ALSIN toegelicht. Hierbij is er onderscheid tussen PL tickets, beker tickets en Europese tickets.

PL Tickets

Bij PL-tickets wordt er onderscheid gemaakt in Groepsboekingen en individuele boekingen. Een groepsboeking zijn tickets die door Liverpool FC worden toegewezen aan ALSIN. Individuele boekingen zijn de 2 vaste kaarten die we iedere wedstrijd hebben. Voor beide soorten boekingen gelden andere regels.

Groepsboekingen:

 • Kaartjes kunnen alleen besteld worden via de website
 • Voor het bestellen dient nagedacht te worden of men de kaarten wel kan afnemen. Leden die na toekenning kaarten terug geven komen voor één jaar op de ‘’zwarte lijst’’ te staan. Dit houdt in dat men in principe voor een jaar is uitgesloten van tickets, tenzij er tickets overblijven. Bij bijzondere redenen kan het bestuur besluiten om een lid niet op de zwarte lijst te plaatsen.
 • Om in aanmerking te komen voor deze kaarten is een membership (light of full) bij Liverpool FC verplicht. Bewijs van renewal of aanvraag opsturen naar secretaris met de aanvraag van de tickets. Indien men geen renewal of print screen heeft opgestuurd en bij toewijzing door Liverpool blijkt dat men geen of het onjuiste membership heeft krijgt men geen ticket, ALSIN is dan niet verantwoordelijk voor het niet krijgen van een ticket. Er wordt dan geen geld terugbetaald.
 • Een eenmaal door LFC toegewezen ticket bij groepsboeking moet afgenomen worden. De toegangsticket staat dan namelijk op je membershipcard.
 • Elk seizoen wordt er onderscheid gemaakt in A- en B-wedstrijden. De volgende wedstrijden worden door ALSIN standaard als A-wedstrijd aangemerkt: Arsenal, Man United, Man City, Spurs, Chelsea, Everton en de laatste wedstrijd van het seizoen. Deze wedstrijden zijn in de basis dan ook niet beschikbaar voor leden die korter dan 1 jaar lid zijn. Daarnaast kan het bestuur mensen voorrang geven als men al meerdere B-wedstrijden heeft bezocht de laatste 2 seizoenen.
 • Leden die korter dan 1 jaar lid zijn worden altijd achter gesteld op leden die langer dan 1 jaar lid zijn. Mocht iemand die korter dan 1 jaar lid is recht hebben op een ticket dan dient direct het tweede jaar van de contributie betaald te worden.
 • Je membershipcard moet bij Liverpool gekoppeld worden aan de ALSINbranch. Is dat nog niet gebeurd dan krijg je een uitnodiging van de secretaris met een uitleg hoe het moet.
 • Bij toewijzing wordt een factuur verstuurd. Bij groepsboeking wordt door de penningmeester een voorschot € 75,- gevraagd, aangezien we de prijs van ticket en de koers van de pond pas weten als de plaatsen in het stadion worden toegewezen. Na toewijzing van de plaatsen wordt een definitieve factuur verstuurd en het teveel betaalde wordt terugbetaald. Bij te kort wordt verzocht binnen 5 dagen dit te betalen. Bij afmelden na de definitieve plaatsaanwijzing door LFC is men het bedrag kwijt. 
 • Om de aanvragen te vereenvoudigen kan men gelijk met de eigen aanvragen een ander ALSINlid waarmee men naar de wedstrijd wil opgeven. De aanvrager is dan de contactpersoon voor betalingen, tickets etc. 
 • Leden die kaarten aanvragen voor een niet ALSINlid worden in eerste instantie niet in behandeling genomen
 • Het bestuur communiceert een datum en tijd wanneer de inschrijving van start gaat.
 • Het bestuur kent de kaarten 5 dagen na de start van de inschrijving definitief toe. Snelle beslissers krijgen voorrang, maar dit is geen garantie. Het bestuur beslist in eer en geweten en heeft als hoofdmotto zoveel mogelijk leden de kans te geven om een wedstrijd bij te wonen en houdt hier rekening mee bij het definitief verdelen van de tickets.
 • Men kan als men naar een wedstrijd wil, meerdere wedstrijden aangeven, maar moet wel duidelijk vermelden dat men maar één wedstrijd wil. Voorkeur wedstrijd kan worden aangegeven.
  Bij meerdere aangevraagde wedstrijden bepaalt ALSIN voor welke wedstrijd de ticket wordt aangevraagd als niet alle wedstrijden beschikbaar zijn
 • Door tv-uitzendingen en eventueel Europees voetbal van Liverpool of de tegenstander kunnen de datums en tijden wijzigen. Dit geld ook door Carling Cup (finale) en FA Cup (halve finale/finale).
  Verplaatsing van de wedstrijd door welke omstandigheden dan ook is geen reden om het betaalde geld voor het ticket terug te eisen.  ALSIN neemt geen enkele verantwoordelijkheid als men op voorhand al een hotel en/of vlucht geboekt heeft
 • Door het invullen van het formulier verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Er worden geen tickets meer beschikbaar gesteld aan niet leden

Individuele tickets:
 

 • Alleen bestellen via de website van ALSIN bij kaartje kopen. Niet via mail 
 • Voor het bestellen dient nagedacht te worden of men de kaarten wel kan afnemen. Leden die na toekenning kaarten terug geven komen voor één jaar op de ‘’zwarte lijst’’ te staan. Dit houdt in dat men in principe voor een jaar is uitgesloten van tickets, tenzij er tickets overblijven. Bij bijzondere redenen kan het bestuur besluiten om een lid niet op de zwarte lijst te plaatsen.
 • LFC Membership niet verplicht
 • ALSIN moet wel een mobiel nummer hebben om afspraken te maken voor het afhalen van de membershipkaart en plaatsen in Liverpool. Na de wedstrijd moet deze membershipcard gelijk teruggegeven worden.
 • Persoonlijke boekingen kunnen alleen teruggenomen worden als een ander ALSINlid de ticket overneemt.
 • Bij persoonlijke boeking wordt de prijs van de ticket met een toeslag van € 30,- als borg de penningmeester stuurt een factuur die binnen 5 werkdagen betaald moet worden. De borg wordt terugbetaald als de penningmeester bericht heeft gehad dat de membershipcards teruggegeven zijn bij de persoon waar ze afgehaald zijn. Als betaling binnen is, is de aankoop definitief.
 • Om de aanvragen te vereenvoudigen kan men gelijk met de eigen aanvragen een ander ALSINlid waarmee men naar de wedstrijd wil opgeven. De aanvrager is dan de contactpersoon voor betalingen, tickets etc. 
 • Leden die kaarten aanvragen voor een niet ALSINlid worden in eerste instantie niet in behandeling genomen
 • Het bestuur communiceert een datum en tijd wanneer de inschrijving van start gaat.
 • Het bestuur kent de kaarten 5 dagen na de start van de inschrijving definitief toe. Snelle beslissers krijgen voorrang, maar dit is geen garantie. Het bestuur beslist in eer en geweten en heeft als hoofdmotto zoveel mogelijk leden de kans te geven om een wedstrijd bij te wonen en houdt hier rekening mee bij het definitief verdelen van de tickets.
 • Men kan als men naar een wedstrijd wil, meerdere wedstrijden aangeven, maar moet wel duidelijk vermelden dat men maar één wedstrijd wil. Voorkeur wedstrijd kan worden aangegeven.
  Bij meerdere aangevraagde wedstrijden bepaalt ALSIN voor welke wedstrijd de ticket wordt aangevraagd als niet alle wedstrijden beschikbaar zijn
 • Door tv-uitzendingen en eventueel Europees voetbal van de tegenstander kunnen de datums en tijden wijzigen. Dit geld ook door Carling Cup (finale) en FA Cup (halve finale/finale).
  Verplaatsing van de wedstrijd door welke omstandigheden dan ook is geen reden om het betaalde geld voor het ticket terug te eisen.  ALSIN neemt geen enkele verantwoordelijkheid als men op voorhand al een hotel en/of vlucht geboekt heeft
 • Door het invullen van het formulier verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 • Elk seizoen wordt er onderscheid gemaakt in A en B-wedstrijden. De volgende wedstrijden worden door ALSIN standaard als A-wedstrijd aangemerkt: Arsenal, Man United, Man City, Spurs, Chelsea, Everton en de laatste wedstrijd van het seizoen. Deze wedstrijden zijn in de basis dan ook niet beschikbaar voor leden die korter dan 1 jaar lid zijn. Daarnaast kan het bestuur mensen voorrang geven als men al meerdere B-wedstrijden heeft bezocht de laatste 2 seizoenen.
 • Leden die korter dan 1 jaar lid zijn worden altijd achter gesteld op leden die langer dan 1 jaar lid zijn. Mocht iemand die korter dan 1 jaar lid is recht hebben op een ticket dan dient direct het tweede jaar van de contributie betaald te worden.

Er worden geen tickets meer beschikbaar gesteld aan niet leden

Beker Tickets

Normaliter hebben wij deze tickets niet. Mochten wij toch tickets beschikbaar hebben dan wordt dit duidelijk gecommuniceerd via de website, Facebookpagina en per mail. Ook de voorwaarden worden dan gecommuniceerd. Finale kaarten worden altijd verloot of worden verdeeld doormiddel van een prijsvraag. Het bestuur geeft hier zelf invulling aan.

Europese tickets

 • Voorronde/groepsfase: open inschrijving voor iedereen. Deadline aanmelden en voorwaarden worden vooraf helder gecommuniceerd. Na de gemelde deadline voor de aanvraag worden de kaarten toegekend. Zijn er meer aanvragen dan kaarten, dan wordt er geloot.
   
 • R16: Communicatie wanneer er kaarten zijn, vanaf wanneer er ingeschreven kan worden en eventuele aanvullende voorwaarden. Aan de verkoop van de kaarten zijn de volgende eisen gesteld:

  Voorrang voor leden met kaarten voorronde/groepsfase CL/EL. Meer aanmeldingen van leden met hetzelfde recht dan kaarten? Dan wordt hieronder geloot.

  Indien er kaarten over zijn dan hebben leden met PL-tickets in hetzelfde seizoen voorrang. Meer aanmeldingen van leden met hetzelfde recht dan kaarten? Dan wordt hieronder geloot.

  Nog steeds niet genoeg animo? Dit wordt dit onder alle leden bekend gemaakt en wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 • QF: Communicatie wanneer er kaarten zijn, vanaf wanneer er ingeschreven kan worden en eventuele aanvullende voorwaarden. Aan de verkoop van de kaarten zijn de volgende eisen gesteld:

  Voorrang voor leden met kaarten voorronde/groepsfase CL/EL. Meer aanmeldingen van leden met hetzelfde recht dan kaarten? Dan wordt hieronder geloot.

  Indien er kaarten over zijn dan hebben leden met PL-tickets in hetzelfde seizoen voorrang. Meer aanmeldingen van leden met hetzelfde recht dan kaarten? Dan wordt hieronder geloot.

  Nog steeds niet genoeg animo? Dit wordt dit onder alle leden bekend gemaakt en wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 • SF: Communicatie wanneer er kaarten zijn, vanaf wanneer er ingeschreven kan worden en eventuele aanvullende voorwaarden. Aan de verkoop van de kaarten zijn de volgende eisen gesteld:

  Voorrang voor leden met kaarten voorronde/groepsfase CL/EL. Meer aanmeldingen van leden met hetzelfde recht dan kaarten? Dan wordt hieronder geloot.

  Indien er kaarten over zijn dan hebben leden met PL-tickets in hetzelfde seizoen voorrang. Meer aanmeldingen van leden met hetzelfde recht dan kaarten? Dan wordt hieronder geloot.

  Nog steeds niet genoeg animo? Dit wordt dit onder alle leden bekend gemaakt en wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 • Finale: Open voor alle leden. Middels prijsvraag of andere nader te bepalen methode.

   

6.Website beheer

De website dient beheert te worden door het bestuur. I.v.m. de AVG mag alleen het bestuur inloggen op de website, omdat wij hier een ledenadministratie bijhouden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de website en dat de website aan de eisen van Liverpool FC voldoet.

 

7.AVG (Bescherming personeelsgegevens)

5 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen. Deze AVG regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy. Er worden nieuwe eisen gesteld aan organisaties die persoonlijke gegevensbestanden beheren. Hieronder valt ook onze supportersvereniging. De volgende eisen worden gesteld aan ALSIN als het gaat om de ledenadministratie:

Er is toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens door alle bestuurs- en commissieleden.

 • Gegevens worden juist en nauwkeurig bijgehouden.
 • ALSIN draagt zorg voor een goede beveiliging van de gegevens i.s.m. bandwerk.
 • Er is een aparte login gemaakt voor leden die wel mogen inloggen in bandwerkplus, maar geen inzicht nodig hebben en krijgen in alle persoonsgegevens.
 • Op verzoek wordt inzage verleend in de eigen opgeslagen gegevens.
 • De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Voor ALSIN geldt verder dat:

 • De persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres en de geboortedatum van de leden zullen worden opgeslagen als ‘hard copy’ en enkel in beheer zijn bij de bestuurs-en commissieleden.
 • Mailingen aan de leden alleen nog via een ‘BCC’ verzonden zullen worden.
 • Lichamelijke gebreken van leden waar tijdens activiteiten van ALSIN-rekening gehouden mee moet/kan worden, alleen bij het bestuur van ALSIN bekend zijn en als vertrouwelijk worden behandeld als de leden dit zelf wensen.
 • De gegevens enkel door ALSIN worden gebruikt en behalve aan Liverpool FC (waarmee een verwerkersovereenkomst is) niet aan derden worden verstrekt.

Met uw lidmaatschap bij ALSIN gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens door het bestuur en de commissies voor o.a. de ledenadministratie, ticketadministratie, de bankgegevens t.b.v. de penningmeester en de deelname aan evenementen en (online) activiteiten. Daarnaast gaat u met uw lidmaatschap akkoord voor het delen van (foto)verslagen van activiteiten van ALSIN op onze website en (social) media.