Lid worden

For English, see below

Wat leuk dat je lid wil worden van onze supporters club. Wij zijn altijd blij om nieuwe leden te verwelkomen die de passie voor Liverpool met ons delen.

LET OP:

Je kunt alleen bij ons lid worden wanneer je geen lid bent van een andere OLSC (Official Liverpool Supporters Club).Dit wordt ook regelmatig gecontroleerd door Liverpool F.C.. Je mag namelijk maar lid zijn van 1 officiële fanclub van Liverpool F.C.!

Wat bieden we je:

  • Door je lidmaatschap krijg je toegang tot onze besloten facebookgroep en whatsappgroep
  • Twee keer per jaar geven we een digitaal magazine uit
  • Je wordt op de hoogte gehouden van meetings door het hele land om gezamenlijk wedstrijden te kijken
  • Om het jaar wordt je uitgenodigd voor de landelijke ALSIN dag
  • Je maakt kans op het kopen van tickets voor Liverpool op Anfield. (Let op de voorwaarden! Deze voorwaarden kunnen per seizoen verschillen. Dit vanwege het beleid bij Liverpool zelf of de beschikbaarheid van kaarten voor ALSIN. 

Wat moet je doen? 

Als je lid wil worden vul dan onderstaand inschrijvingsformulier in. Ook moet je zelf het verschuldigde lidmaatschap overmaken op rekeningnummer

                                                                                    NL37ABNA0467842922 t.n.v. ALSIN
 

Na ontvangst van het inschrijfformulier en de betaling krijg je binnen een paar dagen van onze secretaris een mail met meer informatie over de supporters club en het laatst uitgegeven magazine.

Wat kost het? 

  • Lidmaatschap             € 26,00 in het eerste jaar, vanaf jaar 2 € 22,50 per jaar 
  • Jeugd-lidmaatschap   € 18,50 in het eerste jaar, vanaf jaar 2 € 15,00 per jaar ( Tot en met 13 jaar)

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Van 1 januari t/m 1 april betaal je  € 32,50 en loopt je lidmaatschap tot 30 juni van het volgende jaar. ( Jeugd tot & met 13 jaar = € 22,50 )
Van 1 april t/m 1 juni betaal je tot 30 juni van het volgende jaar € 29,00. ( Jeugd tot & met 13 jaar = € 20,00 )

Korting.
Na het eerste jaar lidmaatschap geven we een continuïteitskorting aan de (jeugd-) leden van € 3,50.

Het lidmaatschap wordt per 1 juli automatisch met een jaar verlengd, behalve als een maand voor die datum per mail is opgezegd.

Als je lid bent ontvang je aan het einde van het seizoen van onze penningmeester een factuur voor het volgende jaar. 

Voor de betaling van de contributie geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Daarna volgt een herinnering met een betalingstermijn van 7 dagen. Na deze periode ontvangen de leden nog een tweede en laatste herinnering met een betalingstermijn van 5 dagen. Hierna volgt als laatste reminder nog een aanmaning (verhoogd met € 1,00 administratiekosten). Hierbij geldt weer een betalingstermijn van 7 dagen. Is het lidmaatschap dan nog steeds niet voldaan dan wordt de status "actief" aangepast in "niet actief" en volgt verwijdering als lid uit onze administratie.

Let op: Er volgt geen (gedeeltelijke) terugbetaling als je gedurende het jaar opzegt. 

Privacy:
Met een lidmaatschap bij ALSIN ga je akkoord met het gebruik van persoonsgegevens door het bestuur en de commissies voor o.a. de ledenadministratie, ticketadministratie, de bankgegevens t.b.v. de penningmeester en de deelname aan evenementen en (online) activiteiten. Daarnaast gaat u met uw lidmaatschap akkoord voor het delen van (foto)verslagen van activiteiten van ALSIN op onze website en (social) media. Heeft u hier verder vragen over dan kunt u een toelichting vragen aan het bestuur via info@liverpoolfc.nl.

Aanmelden Alsin

Opmerking: voor bestaande leden die nog geen account op de website hebben, graag dit formulier gebruiken om een account aan te maken. Er zijn voor bestaande leden uiteraard geen kosten aan verbonden en het account wordt na ontvangst van de gegevens z.s.m. geactiveerd. Graag bij opmerking vermelden "al alsinlid''.

ALSIN is door Liverpool FC erkend als een ticket based branch en komt in aanmerking voor tickets van thuiswedstrijden van Liverpool. 

Heb je problemen met inschrijven? mail ons.
Belangrijke Informatie aanmelding. Bij het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier moet je zelf ook direct het lidmaatschapsgeld overmaken. Zonder dit wordt het inschrijfformulier niet in behandeling genomen. Zie hierboven hoe dat in zijn werk gaat. Mail ons gerust als je vragen hebt.


English: 

Thank you for joining our supporters club. We are always happy to welcome new members who share the passion for Liverpool with us.

Beware of;

You only become a member when you're not a member of another OLSC (Official Liverpool Supporters Club). This is something Liverpool F.C. will check regularly.You are only aloud to be a member of one official fanclub of Liverpool F.C. !

 

What we offer you:
- Through your membership you get access to our private facebook group and whatsapp group

- Twice a year we publish a digital magazine
- You will be informed of meetings across the country to watch matches together
- Every other year you will be invited to the national ALSIN day
- You get a chance to buy tickets to Liverpool at Anfield. (Please note the conditions! These conditions may vary from season to season. This is due to policies at Liverpool themselves or the availability of tickets for ALSIN. 


What you need to do 
If you would like to become a member please complete the registration form below. You also need to transfer the membership fee to the account number

                                                                                    NL37ABNA0467842922 t.n.v. ALSIN

After we receive your registration form and payment, you will receive an email from our secretary within a few days with more information about our supporters club and the latest issued magazine.

What does it cost? 
Membership is € 26.00 in the first year, from year 2 € 22.50 per year 
Youth membership € 18.50 in the first year, from year 2 € 15.00 per year (up to 13 years)
Membership runs from July 1 to June 30.
From January 1 to April 1 you pay € 32.50 and your membership runs until June 30 of the following year. ( Youth up to & including 13 years = € 22,50 )
From April 1 to June 1 you pay € 29.00 until June 30 of the following year. ( Youth up to & including 13 years = € 20.00 )

Discount
After the first year of membership we give a continuity discount to (youth) members of € 3,50.

Membership is automatically renewed for another year on July 1, unless cancelled by mail one month before that date.

If you are a member our treasurer will send you an invoice for the following year at the end of the season.

For the payment of the membership fee there is a payment term of 14 days. This is followed by a reminder with a payment period of 7 days. After this period members will receive a second and final reminder with a payment term of 5 days. This is followed by a final reminder (increased by € 1.00 administration costs). Again a payment term of 7 days applies. Is the membership still not paid then the status "active" is changed to "not active" and follows removal from our administration.

Please note: No (partial) refund follows if you cancel your membership during the year. 

Privacy:
With a membership with ALSIN you agree to the use of personal data by the board and committees for such purposes as membership administration, ticket administration, bank details for the benefit of the treasurer and participation in events and (online) activities. In addition, with your membership you agree to share (photo) reports of ALSIN activities on our website and (social) media. If you have further questions about this, please ask the board for an explanation at info@liverpoolfc.nl.

 

If you don't speak Dutch, please inform us bij writing 'English' in the comment section of this form


Inschrijven
geslacht
Denk aub aan het direct overmaken van het lidmaatschapsgeld bij deze inschrijving anders wordt het niet in behandeling genomen. Zie voor uitgebreide beschrijving omtrent de betaling de tekst boven dit inschrijfformulier. LET OP, geen betaling is geen lid/inschrijving!!